FREMSAT FORSLAG AF HENRIK WIBERG PÅ ÅRSMØDET 20/3-2017

Oplæg til nye vedtægter for Nr. Broby Lokalråd – Til fornyet drøftelse og eventuel vedtagelse på Årsmøde der afholdes i 1.kvartal 2020 jf. gældende vedtægter …   Lokalrådets vision:  At skabe de bedste rammer for borgerne i byen samt de frivillige foreninger. At være politikkernes samarbejdes partner, ved beslutninger som vedrører vores lokale område. At skabe et så innovativt lokalt miljø som muligt. At skabe grobund for et tværfagligt samarbejde med andre lokalråd i det lokale område.    § 1 Nr. Broby lokalråd er en repræsentativ gruppe som varetages af følgende interessegrupper  Idrætsforeninger Institutionerne Erhvervslivet Ældreorganisationerne Øvrige kulturelleorganisationer/foreninger Privatpersoner med kompetencer og interesse for det lokale  Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn   § 2  Lokalrådets formål.  at varetage lokalsamfundets interesser. at fremme dets udvikling. at varetage rådets vision. at søge at få medindflydelse i anliggende, som vedrører lokalsamfundet.    § 3  Lokalrådet bør består af 5-8 medlemmer.   Medlemmerne udpeges ikke, men findes efter de kompetencer som lokalrådet mener er udbytterige for Lokalrådets videre arbejde.  Alle foreninger, og erhvervsliv samt privatpersoner kan til hver en tid indstille en person til lokalrådet  Medlemmer af lokalrådet vil kunne ud-og indtræde afhængig af institutionernes og foreningens individuelle ønsker og årsplanlægning  Lokalrådet bør stille med minimum 2 personer i Brobyernes Lokalråd jf. § 9.    § 4  Lokalrådet – konstituering og virksomhed.  Lokalrådet konstituerer sig senest 14 dage efter årsmøder, der afvikles som et åbent borgermøde inden udgangen af 1.kvartal hvert år. Lokalrådet udpeger formand, næstformand, sekretær og kasserer. Lokalrådet er beslutningsdygtig ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møder i lokalrådet afholdes efter behov, mindst en gang hvert kvartal. Møder indkaldes af formanden mindst 7 dages varsel og angivelse af dagsorden. Møder kan i presserende tilfælde indkaldes efter behov. Sekretæren fører lokalrådets beslutningsprotokol.    § 5  Udvalg Lokalrådet kan efter behov nedsætte stående arbejdsudvalg. Personer uden for lokalrådet kan, efter Lokalrådets beslutning deltage som medlemmer af sådanne udvalg. Et udvalg skal altid havde mindst et medlem, som er medlem af lokalrådet. Et udvalg arbejder under ansvar over for lokalrådet. Broby Lokalråd arbejder i samarbejde med lokalrådet i Brobyværk – efterfølgende kaldet Brobyernes Lokalråd Som beskrevet i § 9 kan Brobyernes Lokalråd, ved simpel flertal i en evt. afstemning viderefører evt. aktiviteter og arbejdsgrupper selvstændigt.    § 6  Årsmøde i lokalrådet  Det ordinære årsmøde afholdes inden udgangen af 1 .kvartal hvert år. Indkaldelse til årsmødet der afholdes som et åbent borgermøde skal ske med 2 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og/eller ved invitationer til de forskellige interessegrupper. Invitationer kan udsendes pr. Brev, e-mail eller lignende. Samtidig med indkaldelse til mødet angives mødets dagsorden  1.valg af 2 stemmetællere 2.valg af dirigent 3.formandens beretning 4.forelæggelse af revideret regnskab 5.forslag til planer for det kommende år 6.udpegning af rådsmedlemmer i henhold til vedtægter 7.behandling af indkomne forslag  8.valg af 2 revisorer 9.eventuelt    § 7   Om årsmødet  Enhver borger bosiddende i Nr. Broby området, eller borger der er bosiddende i de områder som Lokalrådet overordnede arbejder sammen med kan fremsætte forslag som ønskes behandlet på årsmødet. Forslag afgives skriftligt og med forslagsstillerens underskrift til formanden senest 1 uge inden årsmødets afholdelse. Årsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.  Der kan stemmes ved fuldmagt. Sekretæren fører årsmødets forhandlings protokol, som underskrives af formanden og dirigenten. Der kan indkaldes til ekstraordinær møder hvis Lokalrådet finder dette nødvendigt, eller borgerne har et ønske her om. Et ekstraordinært borgermøde skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter, at formanden har modtaget ønske herom.    § 8  Vedtægtsændringer  Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis det besluttes på 2 efter hinanden følgende lokalråds møder, hvoraf det første er et ordinært lokalråds møde. Vedtægtsændringer skal besluttes på hvert af de to møder med blot et simpelt flertal.   § 9  Økonomi og regnskab.  Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, ved frivillige bidrag og ved eventuelle aktiviteter.  Lokalrådets regnskab følger kalenderåret. Kasseren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse af lokalrådet og foretaget revision af de 2 på årsmødet valgte revisorer forelægges på det ordinære borgermøde. Ved samarbejde og arrangementer i Brobyernes Lokalråd, tilfalder alt økonomi med en ligelig fordeling på 1/3 til hver Lokalråd, med mindre andet er aftalt inden opstart at projekter og aktiviteter, og nedskrevet i protokol inden opstart.    § 10   Opløsning af lokalrådet.  Opløsning af lokalrådet kan kun ske, hvis det besluttes på to hinanden følgende lokalråds møder (jævnfør §9) Disse møder skal indkaldes på sædvanlig vis  og skal holdes med højst måneders mellemrum.  Ved beslutning om opløsning skal lokalrådet samtidig træffe beslutning om lokalrådets virksomhed og anvendelse af lokalrådets eventuelle formue. Dog skal eventuel formue anvendes til almennyttige formål, der kommer lokalsamfundets borgere til gode.   § 11   Rådets navn er Nr. Broby Lokalråd Det er dog muligt at stifte et overordnede rådsorgan i samarbejde med andre lokalråd i det lokal område. I vores område kan der indledes samarbejde mellem Lokalrådene i Brobyværk. Evt. andre Lokalråd som Nr. Broby Lokalråd skønner kan og vil bidrage til rådets vision. Dette samarbejde vil i daglig tale benævnes Brobyernes Lokalråd. De enkelte Lokalråd medtager selvstændig de økonomiske forhold, de har ved opstart og slutning af evt. samarbejde i Brobyernes Lokalråd. Brobyernes Lokalråd afholder ikke selvstændige generalforsamlinger, men dennes arbejde fremlægges i ramme af eget Lokalråd    § 12  Tegning og hæftelse.  Lokalrådet tegnes af Formanden eller den til aktiviteten udpegede ansvarlige person. Lokalrådet hæfter for sine forpligtigelser, dog kun med den i lokalrådet til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer eller borgere nogen form for personlig hæftelse for lokalrådet forpligtelser. Brobyernes Lokalråd tegnes af de personer som formanden skønner, eller af formanden selv.
Beslutning på årsmødet den 20.marts 2017 blev, at ovennævnte forslag til nye vedtægter kan afløse vedtægterne af 24. Februar 2008, hvis afstemning til fordel herfor tidligst vedtages på næstkommende årsmøde i 1.kvartal af 2018. Der er hermed givet omtrent 1 års tid til alle, så der er god til at gennemlæse forslaget og rette henvendelse til Lokalrådet med forslag til rettelser eller lignende – På Årsmødet ultimo marts 2018 blev besluttet at udskyde beslutning til tidligst Årsmødet 2019 – På årsmødet ultimo marts 2019 blev besluttet at udskyde beslutningen til tidligst Årsmødet 2020 –