Vedtægter for Nr. Broby Lokalråd.

Vedtægter for lokalrådet Stiftet Søndag d. 24. feb. 2008


§ 1  Lokalrådets status
  
Nr. Broby lokalråd er en repræsentativ gruppe udpeget af  følgende interessegrupper:

Idrætsforeninger
Institutionerne
Erhverslivet
Ældreorganisationerne
Øvrige kulturelleorganisationer/foreninger
Lokalrådet skal i sammensætning og funktion være uafhængig af partipolitiske hensyn


§ 2  Lokalrådet formål.

Lokalrådets formål er at varetage lokalsamfundets interesser,at fremme dets udviklingog at søge at få medindflydelse i anliggende, som vedrører lokalsamfundet.


§ 3  Lokalrådet består af 5-7 medlemmer. Lokalrådets medlemmer er som udgangspunkt udpeget af:
Idrætsforeninger= 2 repræsentanter
Institutionerne= 2 repræsentanter
Erhvervslivet= 1 repræsentant
Ældreorganisationerne= 1 repræsentant
Øvrige kulturelle organisationer/foreninger= 1 repræsentant
for så vidt muligt at sikre stort set alle borgere i Nr. Broby mulighedder for at kunne udpeges. Det skal tilstræbes at lokalrådet hele tiden består af 7 medlemmer udfra beskrevne fordelingsnøgle. Medlemmer af lokalrådet vil kunne ud-og indtræde afhængig af institutionernes og foreninges individuelle ønsker og årsplanlægning. Det påhviler de enkelte interressegrupper at udpege 1 nyt medlem til lokalrådet.såfremt der er 1 medlem fra pågældede interessgruppe der udtræder. Rådet kan funger med 5 medlemmer, og efterfølgende suppleres op med 2 medlemmer fra de interessegrupper, der mangler repræsentation.


§ 4  Lokalrådet konstituering og virksomhed.

Lokalrådet konstituerer sig senest 14 dage efter årsmødet.der afvikles som et åbent borgermæde inden udgangen af 1 .kvartal. Lokalrådet udpeger formand,næstformand sekretær og kasserer. Lokalrådet er beslutningsdyktig ved almindelig flertal. ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møder i lokalrådetafholdes efter behov, mindst en gang hvert kvartal. Møder indkaldes af formanden mindst 7 dages varsel og angivelse af dagsorden. Møder kan i presserende tilfælde indkaldes med kortere varsel og med angivelse af dagsorden hvis 3 af rådets medlemmer udtrykker ønske om det og angiver dagsorden. Sekretæren fører lokalrådets beslutningsprotokol.


§ 5  Om udvalget.

Lokalrådet kan nedsætte stående udvalg,
adhoc-udvalg efter behov
Personer uden for lokalrådet kan,efter dettes beslutning deltage som medlemmer af sådanne udvalg. Et udvalg skal altid havde mindst et medlem,somer medlem af lokalrådet. Et udvalg arbejder under ansvar over for lokalrådet.


§ 6  Årsmøde i lokalrådet

Det ordinære årsmøde afholdes inden udgangen af 1 .kvartal.
Indkaldelse til årsmødet der afholdes som et åbent borgermøde skal ske med 2 ugers varsel ved annoncering i lokalpressen og/eller ved invitationer til de forskellige interessegrupper. Invitationer kan udsendes pr.brev,e-mail eller lignende. samtidig med indkaldelse til mødet angives mødets dagsorden. Det ordinære årsmøde skal have mindst fl.dagsorde.
1.valg af 2 stemmetællere
2.valg af dirigent
3.formandens beretning
4.forelæggelse af revideret regnskab
5.forslag til planer for det kommende år
6.udpegning af rådsmedlemmer i henhold til vedtægter
7.behandling af indkome forslag
8.valg af 2 revisorer
9.eventuelt


§ 7   Om årsmødet

Enhver borger bosiddende i Nr. Broby området kan fremsætte forslag som ønskes behandlet på årsmødet. Forslag afgives skriftligt og med forslagsstillerens underskrift til formanden senest 1 uge inden årsmødets afholdelse. Årsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt. Sekretæren fører årsmødets forhandlingprotoklol, som underskrives af formanden og dirigeten. Der kan indkaldes til et ekstraordinært borgermøde i lokalrådet regi såfremt mindst 20 stemmeberettige borger (=borgere bosiddende i Nr. Broby området) med deres underskrift og med angivelse af dagsorden over for udtrykker ønske om det. Et ekstraordinært borgermøde skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter, at formanden har modtaget ønske herom.


§ 8  Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis det besluttes på 2 efter hinanden følgende borgemøde, hvoraf det første er et ordinært borgermøde. Vedtægtændringer skal besluttes på hvert af de to møder med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 9  Økonomi og regnskab.

Lokalrådets virksomhed finansieres ved tilskud, ved frivillige bidrag og ved eventuelle aktiviteter. Lokalrådets rengskab følger kalenderåret. Kasseren udarbejder regnskabet, der efter godkendelse af lokalrådet og foretaget revision af de 2 på årsmødet valgte revisorer forelægges på det ordinære borgermøde.


§ 10   Opløsning af lokalrådet.

Opløsning af lokalrådet kan kun ske, hvis det besluttes på to hinanden følgende borgemøder (jævnfør §9) Disse møder skal indkaldes på sædvanlig vis  og skal holdes med højst måneders mellemrum. Ved beslutning om opløsning skal lokalrådet samtidig træffe beslutning om lokalrådets virksomhed og anvendelse af lokalrådets eventuelle formue. Dog skal eventul formue anvendes til almennytige formål, der kommer lokalsamfundets borgere til gode.


§ 11  Tegning og hæftelse.

Lokalrådet tegnes økonomisk af formande i foreningen med kassereren. Lokalrådet hæfter for sine forpligtigelser, dog kun med den i lokalrådet til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer eller borgere nogen form for personlig hæftelse for lokalrådet forpligtelser.


Vedtaget på stiftende årsmøde i Nr. Broby Forsamlingshus søndag d. 24 feb.  2008.

Underskrevet af dirigent Erling Bonnesen. 


 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

I går | 11:07

Spar, byens bager invitere til årets julefest i forsamlingshuset søndag den 2. december kl. 10.30

...
I går | 11:06

Hej alle
Brugsen er kommet i julehumør. I den forbindelse inviterer vi alle store som små til : Smag på Julen i butikken fredag den 7. december kl. 16.00

...
31.10 | 00:56

Købmand Bo Hannibal havde butik i Sdr.Broby - henvend dig gerne til Lokalhistorisk Arkiv ... http://sbarkiv.dk/ … her fremgår bl.a. mailadresse til formand m.m.

...
30.10 | 21:17

Ligger i inde men noget, om købmanden hannibal,

...
Du kan lide denne side